Logo 220v
DOMU RECEPTY ŠACHY HUDBA MATIKA A FYZIKA FOTKY VŠEMOŽNÉ ROZLIČNOSTI LINX Left menu

Přísloví vědecky

Převzato z http://profuvsvet.ic.cz/

Jsou lidé, kteří umí složité věci vysvětlit srozumitelně i nezasvěcenému. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že je daleko více těch, kteří chtě či nechtě říkají jednoduché věci jazykem nesrozumitelným, rádoby vědeckým a cítí se tak učeně. Udělá-li si člověk z toho trochu legraci, vycházejí pak do světa skutečné skvosty. 

Dále máte uvedenu řadu obecně známých přísloví, která jsou však převedena do onoho "rádobyvědeckého" tvaru. Zkuste je identifikovat. Pokud si někde nebudete vědět rady, máte původní znění uvedeno v závorce (označte její obsah). 1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jejíž akustický projev je minimální, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
  (Originál: Tichá voda břehy mele.   )
 2. Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule.
  (Originál: Jablko nepadá daleko od stromu.   )

 3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivází exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
  (Originál: Mnoho psů, zajícova smrt.   )
 4. Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, nežli používáš způsobu obrábění, při němž jsou materiály děleny na části.
  (Originál: Dvakrát měř, jednou řež.   )
 5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného zemního díla ústícího na povrch, v lokalitě determinované drahou subjektu B, sám opisuje dráhu v tomto díle končící.
  (Originál: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.   )
 6. Kdo aplikuje vlastní energii na vykonání práce místo její pozvolného uvolňování do prostoru bývá obklopen chlorofylem.
  (Originál: Komu se nelení, tomu se zelení.   )
 7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami postiženými touto ztrátou dvojnásobně.
  (Originál: Jednooký mezi slepými králem.   )
 8. Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.
  (Originál: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.   )
 9. Do prostoru nacházejícího se v kolmém svislém průmětu pod zařízením sloužícím k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících.
  (Originál: Pod svícnem bývá tma.   )
 10. Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty. (Originál: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.   )
 11. S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.
  (Originál: Bez práce nejsou koláče.   )
 12. Vydává-li jedinec druhu Canis Domesticus krátké neartikulované vokály, lze očekávat, že v téže chvíli nebude schopen androgenního drajvu.
  (Originál: Pes, který štěká, nekouše.   )
 13. Užitná hodnota malého množství proti mobilitě manuálně zajištěné ptačí svaloviny je vyšší nežli výrazně větší množství obdobného materiálu mobilního a obtížně dostupného.
  (Originál: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.   )
 14. Kapalná substance částečně prchavého charakteru vzniklá postupným odšťavováním a kvašením bobulovin obsahuje souhrn výroků objektivního charakteru vystihujících skutečnost v její reálné podstatě.
  (Originál: Ve víně je pravda.   )
 15. Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.
  (Originál: Sůl nad zlato.   )
 16. Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem získání malé části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž koncový a cílový bod leží na různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně v katastrálních registrech.
  (Originál: Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.   )
 17. Tělesným orgánem se zpevněným skeletonem a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.
  (Originál: Hlavou zeď neprorazíš.   )
 18. Náraz akustických vln šířících se plynným prostředím nízkých vrstev atmosféry se odráží od bariéry kompaktního přírodního biosystému, přičemž hodnoty zpětné vlny jsou ekvivalentní původnímu impulzu.
  (Originál: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.   )
 19. Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti.
  (Originál: Starého psa novým kouskům nenaučíš.   )
 20. Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze použít k transportu masivních geologických útvarů.
  (Originál: Láska hory přenáší.   )
 21. Používání akustických signálů za využití speciálního hrdelního vaziva zaručuje výnos kujného vodivého nerostu, zatímco jejich neužíváním dochází k zisku kovu cennějšího.
  (Originál: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.   )
 22. Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní končetiny silně atrofofány.
  (Originál: Lež má krátké nohy.   )
 23. Všichni jednotliví zástupci světové aviafauny vyzdvihují pouze přednosti svého vlastního tělního pokryvu.
  (Originál: Každý pták své peří chválí.   )
 24. Pokud je samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele v oblasti metalurgie, bývá v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž se pohybuje.
  (Originál: Kovářova kobyla chodí bosa.   )
 25. Vrubozobý pták, obvykle domestikovaný za účelem chovu, vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, je-li zasažen cílenou ranou.
  (Originál: Potrefená husa se vždycky ozve.   )
 26. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k individuu s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
  (Originál: Sytý hladovému nevěří.   )